Zaštita prava zdravstvenih radnika

21. jul 2021.

Donator: Balkan Trust for Democracy
Trajanje: 1. maj 2021 – 30. april 2022.

Cilj projekta je zaštita i promocija ljudskih prava zdravstvenih radnika i posebno lekara tokom i posle pandemije Covid-19. Praksa pokazuje da su ljudska prava lekara bila ozbiljno ugrožena tokom borbe protiv virusa i da nije bilo adekvatne prevencije ili reakcije za zaštitu njihovih prava. Ovim projektom, detaljnom analizom sa preporukama, širokom međusektorskom debatom i aktivnostima zagovaranja želimo da zaštitimo ljudska prava zdravstvenih radnika i poboljšamo njihov položaj.

Aktivnosti na projektu uključuju: sprovođenje istraživanja o kršenju ljudskih prava lekara tokom pandemije i izradu Analize; široka međusektorska diskusija o ovim kršenjima i pronalaženje rešenja za identifikovane probleme i načine za poboljšanje položaja zdravstvenih radnika i zaštitu njihovih ljudskih prava. Kampanje zagovaranja i promocije radi pokretanja različitih mehanizama zaštite / odgovornosti za kršenje prava lekara sprovodiće se tokom čitavog projekta.