Zaštita tražilaca azila u Republici Hrvatskoj i regionu

9. januar 2006.

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: januar 2006 – decembar 2008

Hrvatski pravni centar je bio nosilac ovog projekta koji je težio da osnaži zaštitu prava azilanata u Hrvatskoj i regionu (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) kroz razvijanje sistema azila usklađenog sa međunarodnim standardima. Ciljne grupe su bile: azilanti, organizacije i institucije koje se bave pitanjima azila, mladi i nevladine organizacije. Glavne aktivnosti fokusirale su se na pisanje, implementaciju i osiguravanje delotvornosti nacionalnog zakonodavstva (nadgledanje primene zakona, sistema besplatne pravne pomoći, sistema nadgledanja granica itd) regionalnoj saradnji (regionalna mreža nevladinih organizacija je uspostavljena kao i regionalni dijalog i razmena znanja i iskustava po pitanjima azila) i na razbijanje predrasuda i stereotipa u pogledu tražilaa azila (edukacija novinara i mladih, sprovođenje informativne kampanje). Projekat je takođe unapredio primenu međunarodnih standarda u zakonodavstvu i praksi, uvećao nivo znanja i odgovornosti svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima azila, poboljšao mehanizme nadgledanja granica, doprineo razvoju regionalne saradnje i promociji standarda ljudskih prava.

Beogradski centar je uzeo učešće u ovom projektu imajući u vidu mišljenje EU stučnjaka da je napredak Srbije u oblasti azila od izuzetne važnosti. Zakon o azilu na federalnom nivou bio je usvojen marta 2005. godine i trebalo je da služi kao opšti zakon koji sadrži osnovne principe međunarodnog prava u pogledu prava traženja i uživanja azila. Očekivalo se da republike usvoje posebne zakone koji bi detaljno regulisali proceduru dobijanja azila, organe zadužene za sprovođenja pomenute procedure kao i prava i dužnosti osoba koje traže ili uživaju azil. Predlog zakona o azilu je već postojao u Crnoj Gori, dok je rad na srpskom predlogu zakona bio u toku. Prema tome, u 2006. godini u Srbiji i Crnoj Gori tražioci azila još uvek nisu uživali zakonsku zaštitu. 

Beogradski centar je učestvovao u sakupljanju relevantnih pravnih i drugih dokumenata, sudske prakse i uporednih strategija u oblasti azila, razvijanju predloga politike u oblasti azila, pripremanju amandmana na zakon i podzakonske akte, sakupljanju podataka za sastavljanje nacionalnog izveštaja o proceni potreba, stvaranju baze podataka i izdavanju regionalnog biltena, pripemanju izveštaja o zakonodavstvu i praksi u oblasti azila u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Konačno, Beogradski centar je doprineo projektu pisanjem procene potrebe za Zakonom o azilu i politici azila kao i pisanjem izveštaja o zakonodavstvu i praksi u oblasti azila u Srbiji za 2006. i 2007. godinu. U okviru projekta sačinjene su i dve analize zakonodavstva. Prva se odnosila na period u kome je još uvek bio važeći Zakon o azilu SCG, pa se bavila analizom ovog zakona, kao i Nacrta zakona o azilu Srbije. Po usvajanju Zakona o azilu, analiziran je novi zakon. Komentar zakona možete pogledati ovde.

Tokom projekta kreirana je baza podataka na internetu u kojoj je Beogradski centar odabrao relevantne instrumente, primere sudske prakse, nacionalnih dokumenata i ostalih neophodnih informacija. Beogradski centar je napravio kompilaciju upitnika o nacionalnom zakonodavstvu i praksi u pogledu graničnih procedura, odabrao kandidate za učešće na treningu za trenere u novembru 2006. godine koji su predavali na nacionalnom seminaru u 2007. godini, učestvovao na seminarima organizovanim od strane HPC-a za ciljne grupe u Hrvatskoj i učestvovao na treningu organizovanom od strane Instituta za mir i Centra za pravne informacije. Konačno, Beogradski centar organizovao je jedan trening o nadgledanju granice u Srbiji (Fruška Gora) za pripadnike policije sa prethodno odabranim i obučenim predavačima.