Zatvaranje kao krajnja mera – Potpuna zabrana zlostavljanja

26. decembar 2015.

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jul 2015 – jun 2017 

Prekomerno izricanje mere pritvora i zatvorskih kazni, i nedovoljno korišćenje alternativnih sankcija i dalje je veliki problem u Srbiji. Ovaj projekat bavio se podsticanjem šire upotrebe alternativnih sankcija i zagovaranjem kažnjavanja za dela zlostavljanja kako bi se stvorili uslovi za smanjenje torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i recidivizma. Tokom projekta, Beogradski centar prikupljao je statističke podatke o sudskoj praksi za period 2010-2016. koji će poslužiti kao argument u zagovaranju šire upotrebe alternativnih sankcija. Kako bi se široj javnosti približila ova tema, odštampali smo brošuru i snimili kratak film u kome, između ostalog, o svojim sudbinama i posledicama neosnovanog pritvora govore oni koji su to iskusili. Saveznici u ovom projektu bili su nam stručnjaci koji se bave ovom oblašću ljudskih prava i alternativnim sankcijama – njih 8 – koji su, na osnovu statističkih i drugih podataka koje je Centar prikupio, u 8 gradova u Srbiji razgovarali sa svim relevantnim sagovornicima: sudijama, advokatima, povereničkim kancelarijama, pokušavajući da utiču na sudsku praksu i smanje broj onih koji završe u zatvorima i u pritvoru. U pogledu borbe protiv nekažnjavanja počinioca krivičnih dela iznuđivanje iskaza (čl. 136 Krivičnog zakonika) i zlostavljanje i mučenje (član 137 Krivičnog zakonika), Centar je zastupao žrtve pred domaćim sudovima uključujući Ustavni sud Srbije, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pored toga, Centar je obilazio zatvorske ustanove u Srbiji i redovno izveštavao o stanju u njima i položaju zatvorenika, a vodio je i strateške slučajeve pred sudijom za izvršenje krivičnih sankcija, naročito u pogledu dva glavna problema – uslova života i zdravstvene zaštite. Cilj ovog zastupanja bio je ne samo da se pomogne žrtvama kršenja ljudskih prava, već i da se ustanovi da li je pred sudijom za izvršenje krivičnih sankcija moguće ostvariti efektivnu i efikasnu pravnu zaštitu.