Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad

6. decembar 2013.

european flag

 

Projekat je podržan od Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta „Podrška civilnom društvu“ koji finansira EU. 

 

 

 

Donator: Delegacija Evropske Unije

Trajanje projekta: januar 2013 – mart 2014

Fondacija centra za demokratiju, Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativa za lokalni razvoj iz Kraljeva će tokom 2013. godine realizovati projekat usmeren ka istraživanju korupcije i dostojanstvenog rada u Republici Srbiji.

Tokom 15 meseci trajanja kampanje, u planu je realizacija sledećih aktivnosti:

  • Sproveđenje istraživanja o dostojanstenom radu i korupciji i prezentacija rezultata na tri medijske konferencije;
  • Praćenje primene principa dostojanstvenog rada i sa tim povezane korupcije u 3 regiona;
  • Organizacija treninga i obuka za lokalne samouprave i za organizacije civilnog društva na temu korupcije pri zapošaljavanju;
  • Organizovanje tri međusektorkska okrugla stola u tri grada, Kraljevu, Kruševcu i Jagodini na temu dostojanstvenog rada i korupcije;
  • Sprovođenje kampanje za podizanje svesti građana širom Srbije o problemu korupcije pri zaposljavanju;

U cilju upoznavanja i animiranja javnosti na temu dostojanstvenog rada i probelma korupcije pri zapošljavanju, planirana su gostovanja na lokalnim i nacionalnim televizijama, kao i organizovacija više uličnih akcija u Kraljevu, Krusevcu i Jagodini

Najvažniji rezultati koje će se sprovođenjem projekta postići:

  • Identifikacija glavnih  probleme koji uzrokuju slabu vladavinu prava i korupciju kroz istraživanje fokus grupa  i formulisanje  preporuke  za koje će se lobirati pred lokalnim vlastima  i vlastima na nacionalnom nivou
  • Organizacije civilnog društva na lokalu  obučene za nadzor i zastupanje za sprovođenje zakona i politika koje vode ispunjavanju standarda dostojanstvnog rada i uključenje u razmatranje/iniciranje politika koje unapređuju efikasnost lokalnih organa vlasti i efikasnost dejstva nacionalnih institucija na lokalnom nivou.
  • Institucije na lokalnom nivou će biti ohrabrene da obezbede, odgovornije i efikasnije, vladavinu prava i da razviju antikoruptivne mere relevantne za dostojanstven rad. Predstavnici građana na lokalnom nivou će biti ospobljeni za efikasniji nadzor nad lokalnom izvršnom vlašću Unaprediđenje povezanosti organizacija civilnog društva  na opštinskom/okružnom nivou kroz umrežavanje
  • Široka podrška javnosti za agendu dostojanstvenog rada i razvoj relevantne antikoruptivne kulture u lokalnim zajednicama će  biti stvorena i/ili unapređena.

Preuzmite liflet

Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad

 

Korupcija protiv dostojanstvenog rada