Zbirka odluka o ljudskim pravima III – Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani disktiminacije

9. januar 2005.

Donator: Švedski Helsinški komitet/Swedish Helsinki Committee

Trajanje projekta: jun 2005 – januar 2006

Beogradski centar za ljudska prava je objavio zbirku presuda Evropskog suda o zabrani diskriminaciji, treću po redu u biblioteci Dokumenta. Ideja da se prevedu važne presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na diskriminaciju pojavila se zbog toga što smatramo da u domaćoj sudskoj praksi ima veoma mali broj slučajeva u kojima se sudovi bave diskriminacijom jer nema dovoljno interesa u društvu da se ove pojave sankcionišu a ni svesti žrtava diskriminacije o tome da mogu da pokrenu postupke u kojima bi tražili naknadu za povredu nekog prava i diskriminatorskog postupka nekog državnog organa.Smatramo da će ova zbirka presuda pomoći da se stanje u ovoj oblasti popravi i da sudovi i tužilaštva reaguju na slučajeve diskriminacije koja se često dešava i na koju Centar već više godina ukazuje u svojim godišnjim Izveštajima o stanju ljudskih prava.