Žene i radno pravo u Srbiji

9. januar 2008.

Donator: UNIFEM

Trajanje projekta: avgust 2008 – februar 2009

Položaj žena u Srbiji i radno pravo koje treba da omogući ravnopravnost žena i da ih zaštiti od potencijalnih kršenja radnih prava je tema kojom se po mišljenju Beogradskog centra za ljudska prava nije dovoljno bavilo i to je bio osnovni razlog da Centar da doprinos radu mnogih nevladinih organizacija, reprezentativnih sindikata i državnih institucija koje se bave zaštitom radnih prava žena. Centar je takođe uočio da i pored čestih kršenja radnih prava žena ove pojave nisu praćene adekvatnim reakcijama pred sudovima u Srbiji i u javnosti uopšte.Iako je Srbija ratifikovala sve najvažnije međunarodne instrumente kojima se štite prava žena, uključujući i radna prava a nacionalno zakonodavstvo garantuje rodnu ravnopravnost Srbija u 2008. godini još uvek nije imala adekvatne propise koji bi zaštitili žene od zlostavljanja na poslu i punu ravnopravnost. Postoje nove državne institucije koje mogu svojim delovanjem da pobošaju situaciju u ovoj oblasti kao što su Zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i Odelenje koje se bavi rodnom ravnopravnošću pri Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije.

Istraživanje na ovom projektu sastojalo se od analize propisa koji se bave zaštitom žena u radnopravnim pitanjima. Rezultati istraživanja mogu se naći u publikaciji „Radna prava žena u Srbiji“, štampanoj u 700 kopija koje su dostavljene svim važnim državnim organima, poslanicima u Skupštini Srbije, medijima i nevladinim organizacijama.

Centar je u saradnji sa specijalizovanom agencijom obavio istraživanje o radnim pravima žena i diskriminaciji. Preuzmite …

Da bi istraživanje bilo sveobuhvatno Centar je uputio zahteve sudovima u Srbiji da bi ustanovio koliko ima slučejeva koji se rešavaju pred sudom, koja prava su prekršena i kakav je ishod sudskih sporova. Neki od slučajeva koji mogu biti dobar primer za one koji se bave zastupanjem žrtava kršenja prava objavljeno je u knjizi.

U nameri da rezultati projekta pomognu svima koji su zainteresovani za ovu temu, Centar je na svoju web stranicu stavio sve neophodne podatke, nalaze do kojih je došao i domaće i međunarodne propise koje smatra relevantnim.

Rezultati projekta predstavljeni su na konferenciji za štampu u Medija centru u Beogradu januara 2009. godine.