Žrtva (status žrtve) - Upućivanje podnesaka Sudu nije dozvoljeno in abstracto. Samo osobe na koje se kršenje Konvencije odrazilo na neki način imaju pravo da podnesu predstavku, naravno ako su ispunjeni ostali uslovi. Način na koji se kršenje Konvencije odrazilo na pojedinca varira od slučaja do slučaja. Pojedinac pri tom ne mora dokazati da je žrtva već izneti dovoljno argumenata na osnovu kojih Sud može smatrati verodostojnim njegov status žrtve. U tumačenju pojma žrtve Komisija je primenila široko tumačenje tako da pod određenim okolnostima žrtva može biti i potencijalna, buduća ili indirektna žrtva. U svakom slučaju neophodno je da se u trenutku razmatranja predstavke podnositelj još uvek može smatrati žrtvom. Prema tome, ukoliko od trentka podnošenja do trenutka razmatranja predstavke država prizna kršenje prava u pitanju i adekvatno obešteti podnosioca on će izgubiti status žrtve.