Seminari za pravnike

Svi programi seminara kreirani su tako da odgovaraju potrebama našeg društva i posebnih ciljnih grupa kojima su namenjeni u svakodnevoj zaštiti ljudskih prava i obrazovanju u oblasti ljudskih prava. Tako je najveća pažnja posvećivana zabrani diskriminacije, zabrani mučenja, slobodi i bezbednosti ličnosti, pravu na pravično suđenje, pravu na privatnost, slobodi izražavanja, slobodi udruživanja i okupljanja, slobodi kretanja i pravu na imovinu.

Posebno su značajni seminari za sudije, tužioce i advokate iz prava primene Evropske konvencije o ljudskim pravima, koje je Centar započeo još 1998. godine. Od 1999. godine Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa AIRE centrom iz Londona organizuje seminare za sudije.

Na ovaj način je Centar dao svoj doprinos pripremi pravnika praktičara i stručne javnosti za trenutak ulaska naše zemlje u Savet Evrope, kao i prihvatanju evropskih standarda o zaštiti ljudskih prava. Oko 60% sudija u Srbiji pohađalo je seminare i škole Beogradskog centra.

Sa partnerskim organizacijama koje se bave promocijom ljudskih prava, Centar je nastojao da kroz obrazovnje doprinese povezivanju stučnjaka i time razvoju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u zemljama u regionu. Tako je Beogradski centar bio među organizatorima ambicioznog programa zajedničke obuke sudija najviših sudova iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, koji je u periodu od 2002. do 2009. pohađalo više od 1200 učesnika.

U cilju pripreme našeg pravosuđa za Evropske integracije, Beogradski centar priprema nove programe za obuku sudija o osnovima prava Evropske unije, evropskim institucijama, i pojedinim pravim s posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Aktuelna izdanja centra

Sva izdanja

Posebna izdanja

Podjednako važni – program za rad sa mladima na temama društvenih (ne)jednakosti

Autori: Branka Bajić Jovanov, Demir Mekić, Dušan Blagojević, Jelena Vuksanović

Preuzmite publikaciju
Posebna izdanja

Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 u Srbiji: Heroji ili zanemarne žrtve?

Autorke: Marina Mijatović, Gorica Đokić, Milja Dimitrijević

Preuzmite publikaciju