Nulti izveštaj o pravima mladih u Republici Srbiji 2019.

6. februar 2020.

Nulti izvestaj mladi

 

Do sada u Srbiji nije objavljen sveobuhvatan izveštaj koji se bavi ostvarivanjem ljudskih prava mladih. Beogradski centar za ljudska prava već dugi niz godina sprovodi aktivnosti u omladinskom sektoru i radi sa mladima širom Srbije, pa smo, zahvaljujući iskustvu u radu sa mladima i za mlade, kao i komentarima dobijenim od koleginica i kolega omladinskih radnika/ca i svih drugih koji u svoje programe uključuju mlade, uvereni da postoji potreba da se izradi poseban izveštaj o ostvarivanju  ljudskih prava mladih  u Republici Srbiji. Uz to, dugogodišnja praksa Beogradskog centra da izveštava o ljudskim pravima u Srbiji kroz svoje Godišnje izveštaje doprinela je metodologiji izrade ovog Nultog izveštaja, čime se pokreće nova praksa izveštavanja o ljudskim pravima mladih na godišnjem nivou od 2020. godine. 

Preuzmi izveštaj: Nulti-izvestaj-LJPM_net_compressed