Projekti

Anti-fejk – program osnaživanja mladih u oblasti medijske i informacione pismenosti

Donator: Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“
Trajanje: 1. oktobar 2021 – 30. april 2022. godine.

Cilj projekta usmeren je na osnaživanje mladih i njihovo osposobljavanje da se samostalno snalaze i orijentišu u medijskom i digitalnom prostoru kroz jačanje znanja i veština u oblasti medijske i informacione pismenosti. Mladi, koji u veoma ranom dobu pristupaju medijima i društvenim mrežama, neretko nemaju dovoljno znanja o propagandnim tehnikama i metodama manipulacije koje su prisutne kako na mrežama, tako i u medijima. Mladi često nisu u stanju da prepoznaju lažne vesti, a na osnovu svoje internet sredine stvaraju sliku o svetu koji ih okružuje. Upravo zbog tog neznanja, njihova osnovna ljudska prava, posebno pravo na informisanost bivaju ugrožena.

Kako bi pokušao da utiče na osnaživanje mladih i osvešćivanje ovog problema, Oblakoder u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava pokrenuo je projekat Anti-fejk – program osnaživanja mladih u oblasti medijske i informacione pismenosti, koji teži da doprinese osamostaljivanju mladih u medijskom i digitalnom prostoru. Edukacija u ovoj oblasti je ključna i mora biti prilagođena logici i jeziku mladih, a Oblakoder već tri godine mladima uspešno predstavlja kompleksne društvene probleme i pitanja koja utiču na njihov život, dok Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava organizuje edukativne programe za mlade. 

Zaštita prava zdravstvenih radnika

Donator: Balkan Trust for Democracy
Trajanje: 1. maj 2021 – 30. april 2022.

Cilj projekta je zaštita i promocija ljudskih prava zdravstvenih radnika i posebno lekara tokom i posle pandemije Covid-19. Praksa pokazuje da su ljudska prava lekara bila ozbiljno ugrožena tokom borbe protiv virusa i da nije bilo adekvatne prevencije ili reakcije za zaštitu njihovih prava. Ovim projektom, detaljnom analizom sa preporukama, širokom međusektorskom debatom i aktivnostima zagovaranja želimo da zaštitimo ljudska prava zdravstvenih radnika i poboljšamo njihov položaj.

Aktivnosti na projektu uključuju: sprovođenje istraživanja o kršenju ljudskih prava lekara tokom pandemije i izradu Analize; široka međusektorska diskusija o ovim kršenjima i pronalaženje rešenja za identifikovane probleme i načine za poboljšanje položaja zdravstvenih radnika i zaštitu njihovih ljudskih prava. Kampanje zagovaranja i promocije radi pokretanja različitih mehanizama zaštite / odgovornosti za kršenje prava lekara sprovodiće se tokom čitavog projekta.

 

Pravna podrška žrtvama policijskog zlostavljanja na julskim protestima 2020. godine i analiza sudske i tužilačke prakse u oblasti zabrane zlostavljanja od januara 2018. do juna 2020.

Donator: ECNL – European Center for Not-for-Profit Law
Trajanje: 1. januar – 15. jun 2021.

ECNL (Evropski centar za neprofitno pravo) pruža podršku Beogradskom centru za ljudska prava za realizaciju aktivnosti koje se odnose na:

  • Pravnu podršku za 18 žrtava policijskog zlostavljanja tokom protesta održanih u julu 2020;
  • Istraživanje javnog mnjenja o obaveštenosti građana o ljudskim pravima u slučaju hapšenja i zlostavljanja od strane javnih službenika i o njihovim stavovima o efektima policijske brutalnosti tokom julskih protesta na ostvarivanje slobode okupljanja;
  • Pripremu analize postupanja nadležnih organa (javnih tužilaštava, policije, Zaštitnika građana i dr.) po navodima građana da su bili izloženi policijskom zlostavljanju tokom protesta u julu 2020. godine, sa stanovišta temeljnosti, hitnosti i nepristrasnosti istrage;
  • Pripremu analize tužilačke i sudske prakse u slučajevima zlostavljanja i mučenja od početka 2018. godine do kraja prve polovine 2020. godine;
  • Izradu edukativnih materijala za građane o dokumentovanju mučenja i zlostavljanja i ostvarivanju prava tokom lišenja slobode, koji će biti objavljeni i predstavljeni na društvenim mrežama, novinama i internet-portalima);
  • Formulisanje zakonskih preporuka i inicijativa za izmenu postojećeg pravnog okvira, koje će biti upućene nadležnim organima i javnosti;
  • Izradu publikacije sa sumiranim rezutlatima projekta.

SOFA- Solidarity First Aid

Donator: United Nations Population Fund (UNFPA)

Trajanje projekta: 15.9.2020 – 31.12.2020.

SOFA program podstiče međugeneracijsku saradnju i solidarnost, stvara koheziju zasnovanu na istinskom razumevanju. SOFA predstavlja paket onoga što je jednoj mladoj i starijoj osobi potrebno u vremenima krize, posebno se osvrćući na krizu uzrokovanom pandemijom COVID-19 i efektima na društvo. Program podstiče zajedničko delovanje i aktivnu razmenu između mladih i starijih osoba i predstavlja mesto gde će mlade i starije osobe imati priliku da razmenjuju, uče jedni od drugih, otvore dijalog o društvenim problemima i izazovima.

Paket znanja i veština koji nudi SOFA program će mladoj i starijoj osobi pomoći da u izazovnim vremenima steknu kompetencije koje će im značiti, budu podrška jedni drugima, i da kroz ideju solidarnosti zajedno menjaju zajednicu u kojoj žive.

KinoHRonics (series of online show of documentary and fiction movies related to human rights and humanistic values)

Donator: Human Rights Foundation

Trajanje projekta: 1.08.2020 – 31.12.2020.

Partneri: Human Rights House – Voronezh (represented by Center of Solidarity International legal entity); HRH-Minsk, HRH -Yerevan, HRH-Belgrade i EHRH- Chernihiv;

Projekat „KinoHRonics” čini online gledanje i debatovanje o dokumentarnim i igranim filmovima sa temama koje u fokus stavljaju ljudska prava, njihovu vrednost i značaj.

Partneri na projektu su HRH – Minsk, HRH – Yerevan i EHRH – Chernihiv.

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: jul 2020 – novembar 2020.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuju udruženja Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Beogradski centar za ljudska prava.

Cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućava sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, nudi obuke za razvoj liderskih veština kako bi bili aktivni građani i građanke i doprineli rešavanju problema u zajednici, pospešuje rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, ali i jača kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.