Projekti

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: april 2017 – novembar 2017

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava organizovaće u periodu od aprila do novembra 2017. godine škole ljudskih prava u pet gradova u Srbiji. (više…)

Zaštita izbeglica u Istočnoj Srbiji

Donator: Međunarodni komitet spasa

Trajanje: mart 2017 – februar 2018

Cilj projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica, koje borave u prihvatnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Divljani i Bosilegradu. (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. (više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM Italia 

Trajanje: januar – maj 2017 

Svrha projekta je bila da služi kao podrška izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica. 

Cilje projekta je bio da unapredi profesionalne kapacitet mladih novinara koji su na početku profesionalne karijere za praćenje i izveštavanje o pitanjima od značaja za promociju ljudskih prava i razvoj vladavine prava; da promoviše i učvrsti ulogu medija u podizanju svesti javnosti o pitanjima upravljanja migracijama i izgradnje sistema azila; i da omogući povezivanje mladih novinara sa pravnim stručnjacima, donosiocima odluka iz državnih tela i međunarodnih organizacija, novinarima, itd. Ti ciljevi su ispunjeni kroz organizovanje dva dvodnevna treninga za mlade novinare na temu migracija i tražioca azil. Osam reportaža koje su proizveli mladi novinari su plasirani u medije. Takođe je jedan od proizvoda ovog projekta bio izveštaj napisan u saradnji saMakedonskom organizacijom MYLA i OXFAM-om, A Dangerous Game, koji dokumentuje kršenja prava izbeglica u njihovoj potrazi za utočištem.

Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: jun 2016 – decembar 2016

Cilj projekta je bio izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za svrhu imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije.  (više…)

Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi

Donator: Međunarodni komitet spasa i Odeljenje za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Opšti cilj ovog projekta bila je zaštita nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, kako migranata tako i izbeglica, prvenstveno kroz pružanje pravne pomoći i informacija o sistemu azila i njihovim pravima u Srbiji, kao i kroz prikupljanje informacija koje su bitne za iznalaženje sigurnijih puteva za spajanje sa članovima njihove porodice ili pružanja pomoći u pogledu ostvarivanja drugih oblika trajnih rešenja. (više…)