Zaštita životne sredine u Srbiji

9. januar 2008.

Donator: Evropski fond za Balkan/European Fund for the Balkans

Trajanje projekta: septembar 2008 – februar 2009

Projekat je imao zadatak da istraži nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine i da ga uporedi sa evropskim standardima (Acquis Communitaire) i da ustanovi usaglašenost ovih domaćih standarad s praksom i primenom propisa koji se tiču zaštite životne sredine. U 2008. godini Vlada Srbije je počela sa izradom nacionalne strategije za zaštitu životne sredine u cilju harmonizacije zakonodavstva s prihavćenim standardima u Evropskoj uniji. Beogradski centar veruje da je realizacijom ovog projekta doprineo razumevanju obaveza države i definisanju ciljeva u ovoj veoma komlikovanoj i širokoj oblasti.

Istraživači Beogradskog centra su analizirali zakonodavstvo i praksu u oblasti zaštite životne sredine koristeći podatke iz Izveštaja o stanju ljudskih prava koje svake godine publikuje, posebno slučajeve zagađivanja o kojima su izveštavali mediji. U prikupljanju podataka korišćen je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Poslato je 136 zahteva sudovima i državnim organima.

Na osnovu istraživanja i podataka koji su prikupljeni u toku projekta Beogradski centar je proizveo Policy Paper i publikacije koje sadrže rezultate istraživanja, analizu zakonodavstva i slučejeve koje je razmatrao Evropski sud za ljudska prava u vezi s pitanjima zaštite zdravlja i života a u vezi su sa zaštitom životne sredine.

U februaru 2009. godine organizovan je okrugli sto na kome su učestvovali stručnjaci iz oblasti životne sredine, što su saradnici na ovom projektu iskoristili da razmene mišljenja sa stručnjacima koji se ovom temom bave godinama i da poboljša tekstove koji su proizvod ovog projekta i dopune rezultati istraživanja.

Centar je održao konferenciju za štampu na kojoj je prezentovao rezultate istraživanja i publikacije koje su izdate. Beogradski centar koristi publikacije iz ovog projekta kao materijal za svoje obrazovne aktivnosti. I neke druge organizacije ih koriste u svom radu. Realizacijom ovog projekta Beogradski centar je oformio bazu podataka za buduća istraživanja u oblasti zaštite životne sredine.