Biznis i ljudska prava u Srbiji

2. februar 2016.

Donator: Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA)

Trajanje: januar 2016 – maj 2016

Human Rights and Business Country Guide - Description - Nov 2013-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajedničkim projektom Beogradski centar za ljudska prava i Danski institut za ljudska prava nastavljaju da se bave odnosom između kompanija i ljudskih prava. Projekat je nastavak ranijeg zajedničkog projekta, tokom koga je sačinjen „Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji“ , koji je sada ažuriran. Drugi važan rezultat ovog projekta jeste studija procene stanja u oblasti ljudskih prava i biznisa u Srbiji. Cilj projekta bio je da produbi saradnju među raznim zainteresovanim stranama koja je započeta prilikom izrade Vodiča, kao i njegova dalja diseminacija i primena u Srbiji. Beogradski centar je nastojao da podrži inicijative koje se odnose na pitanja koja su u Vodiču prepoznata kao važna za ovu oblast. Puno pažnje posvećeno je izradi studije procene stanja, koja bi mogla da posluži kao osnova za izradu Nacionalnog akcionog plana u oblasti ljudskih prava i biznisa. Izrada studije će biti konsultativni proces koji će voditi Beogradski centar za ljudska prava, a koji će istovremeno biti i prilika za promociju Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima: sprovođenje „zaštiti, poštuj, otkloni“ Okvira Ujedinjenih nacija u Srbiji. Beogradski centar organizovao je konferenciju na kojoj je studija predstavljena donosiocima odluka, zainteresovanoj stručnoj i široj javnosti.   

Ljudska prava i biznis u Srbiji 1 Human Rights and Business Country Guide: Serbia
Ljudska prava i biznis  slika english 1
   
 Vodič o ljudskim pravima i biznisu: Srbija  NBA nacrt za diskusiju
   

  slike srb 

human rights

 

 danishsida

 

 

Za više informacija, molimo Vas pišite nam na

ljudskapravaibiznis@bgcentar.org.rs.